Έτος 2013

 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Β’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄», Κλαδικός φορέας: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Β’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄», Κλαδικός φορέας: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ "ΠΙΝΔΟΣ"
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
  Έτος 2012
 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ

Έτη 2002 – 2009

 • 3 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 • 2 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ
 • 2 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
 • 2 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
 • 2 προγράμματα κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩN ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) 2007-2008» Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
 • Σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ υλοποίησε 36 προγράμματα κατάρτισης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». (Υπό την εποπτεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Έτη 1995 – 2001

 • 9 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων