Το «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης.
Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:
Κατάρτιση

 • Σε ανέργους
     ♦ Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης
     ♦ Υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους και επαγγελματικές οργανώσεις
     ♦ Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
     ♦ Σχεδιασμός σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
     ♦ Υπαγωγή σε χρηματοδοτικά μέσα (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ)
     ♦ Υλοποίηση προγραμμάτων (επιστημονική επιμέλεια, παροχή εκπαιδευτικού έργου, διοικητική - τεχνική υποστήριξη, διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού)
     ♦ Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους
Το ΚΕΚ υλοποιεί προγράμματα για ανέργους, υποαπασχολούμενους και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων παρέχοντας:

 • Συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και σχεδιασμού/αλλαγής επαγγελματικής σταδιοδρομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός)
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να παρεμποδίζουν την προσπάθεια
 • Εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Διαρκή πληροφόρηση για δυνατότητες κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη των ανέργων καταρτισθέντων για την ανεύρεση εργασίας.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε θέματα αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση τους και τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς μάθησης
 • Συμβουλευτική προς εργαζόμενους με διερεύνηση του ατομικού προφίλ, ορισμό της βέλτιστης επαγγελματικής διαδρομής, προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων αναβάθμισης των προσόντων
 • Υλοποίηση προσαρμοσμένης και εξατομικευμένης αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης και ανάπτυξης διαδικασιών μάθησης μέσα στην εργασία  
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργαλείων και βοηθημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

Μελετητικές δραστηριότητες  σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ζητούμενες δεξιότητες
 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης ομάδων του πληθυσμού
 • Μελέτες σε θέματα απασχόλησης

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζεται από το άρτια επιστημονικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και από τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.